VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS

Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)

Általános rendelkezések
Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Fiok.net webáruház használatára vonatkozó
általános szerződési feltételeket.
A Fiok.net webáruház (a továbbiakban: Eladó) a Fiók for Arts Kft. 1111 Budapest, Csíky u. 1. interneten
elérhető termékkatalógusa, amely papír, írószer, műszaki rajz termékeket kínál eladásra. A
webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási
szerződés jön létre az Eladó és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban Megrendelő) között.
A Megrendelő a rendelés véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit.
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező
érvényűnek tekinti magára nézve.
A vásárlási szerződés magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet az Eladó nem iktat.
Jelen szerződés magatartási kódexre nem utal.
Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.
Az Eladó jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új módosított szerződés akkor lép hatályba, ha azt a honlapon
közzéteszik. A Megrendelő a módosítást követő újabb vásárlás alkalmával fogadja el az új szerződést. Az Eladó
e-mailben értesíti a korábban regisztrált Megrendelőit az új ÁSZF hatályba lépéséről amelyet ők a szolgáltatás ismételt
igénybevételével fogadnak el.
Eladó adatai
Az eladó neve: Fiók for Arts Kft.
Az eladó székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 9-11.
Elektronikus levelezési címe: fiok@fiok.net
Cégjegyzékszáma: 01-09-183339
Adószáma: 24805294-2-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Pest megyei Bíróság mint Cégbíróság

Szerződő felek azonosítása
A vásárlási szerződés azt Eladó és a vevő, mint Megrendelő között jön létre.
A Megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés
leadásánál lehetősége van módosítani, az Eladó ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A
hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli. A hamis regisztrációt az
Eladó jogosult törölni.
A szerződés hatálya
Jelen szerződés a rendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a rendelés teljesülésével zárul le.
Minden érvényes rendelés automatikusan rendelésazonosító-számot kap, melyet a rendelés véglegesítése után a
Megrendelő saját fiókjában a teljesítést követő egy évig bármikor megtekinthet, illetve a regisztráció során közölt e-
mail címre írásban is megkap. Amennyiben nem kap e-mail üzenetet, kérjük keresse Ügyfélszolgálatunkat, mert
valószínűleg rosszul adta meg e-mail címét.
Csak a rendelésazonosítóval rendelkező rendelés érvényes! A rendelés visszaigazolását áruházunk a rendelés leadását
követően haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül visszaigazolja. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre.
Amennyiben a rendelést 48 órán belül nem igazoljuk vissza, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
Felhasználási feltételek
A termékek mellett megjelenített képek illusztrációként szolgálnak és eltérhetnek a valóságtól. Áruházunk nem vállal
felelősséget az esetleges technikai ismertetők, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés
nélküli változása miatt.
A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.
A termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott
megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az Eladó kötelezi
magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a megrendelőnek. Ezt
az árat a megrendeléskor küldött visszaigazolás is tartalmazza.
Az árak magyar Forintban értendők és nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget!
Az időleges készlethiány miatti esetleges várakozási időt az
eladó e-mailben vagy telefonon jelzi a vevőnek. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására
részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően
kerülhet sor!
Az elállás joga
Az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül az érvényben lévő törvényi rendelkezések szerint a Megrendelőnek
lehetősége nyílik a rendeléstől való elállásra (a megvásárolt áru visszaküldésére). Az elállási igénynek legkésőbb az
átvétel utáni 14. nap végéig kell megérkeznie ügyfélszolgálatunkhoz. Az elállást nem kötelező megindokolni. A
Megrendelő köteles az elállás bejelentését követő 14 napon belül visszajuttatni a terméket. A visszaküldés költségei a
Megrendelőt terhelik. Az Eladó köteles az elállás bejelentését követő 14 napon belül visszajuttatni a termék árát a
szállítási költséggel együtt a Megrendelő részére. Az Eladó ugyanazt a fizetési módot alkalmazza a visszatérítésnél,
mint amit az eredeti ügylet során alkalmazott. Az Eladó visszatarthatja a termék és a szállítás díjának visszatérítését ha a
termék nem érkezett vissza hozzá 14 napig, vagy ha a Megrendelő nem szolgáltat részére bizonyítékot arról, hogy a
csomag úton van.
Az elállás jogát csak természetüknél fogva visszaszolgáltatható áruk esetén gyakorolhatja a Megrendelő és abban az
esetben, ha az árut sértetlenül juttatja vissza. A sértetlenséget nem zárja ki a felbontott külső csomagolás.
Kozmetikai és higiéniai termékeknél csak akkor alkalmazható az elállás, ha a csomagolás, védőfólia nem lett kibontva.
Garancia, szavatosság
Átvételkor a Megrendelő köteles ellenőrizni a termék(ek) sértetlenségét, a szavatosság érvényességét, a számlán
szereplő adatok helyességét. Az esetleges észlelt sérülés(ek) esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a
csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az
irányadóak.
Eladó felelősségvállalása
Az áruház működésével, a kiszállítással, adatkezeléssel kapcsolatos információk
az "Információ" menüsáv alatt találhatóak.
Az Eladó az ott leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.
Megrendelő felelősségvállalása
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő
rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el,
melyért jogi felelősséggel tartozik.
Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és
kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény
kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a Megrendelő megtéríti az Eladó
számára.


Panaszkezelés
Amennyiben panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát bármelyik
elérhetőségünkön megteheti, akár elektronikus vagy postai úton.
Áruházunk panaszát a beérkezéstől számított legkésőbb 30 napon belül kivizsgálja és a panasz közlésével azonos
módon értesíti Önt a vizsgálat eredményeiről, valamint arról, hogy elutasítás esetén milyen jogorvoslati lehetőségek
állnak a megrendelő lehetőségére.
Ha ezen az úton nem sikerült panaszát érdemlegesen megoldanunk, úgy forduljon az alábbi felügyeletei
szervhez.


OFE ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET
1012 Budapest, Logodi utca 22-24.
Tel: 06-1-201-41-02, E-mail: ofe@ofe.hu


AZ ILLETÉKES KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT MŐKÖDŐ BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei megtalálhatók a www.nfh.hu internetes oldalon.
A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tartalmát ismeri és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre
vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
A szerződés utolsó módosításának időpontja: 2016.08.30.

 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves,
pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is,
valamint  esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani,
hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti.